TOKODO HỌC TIẾNG NHẬT 1 THẦY KÈM 1 TRÒ KHAI GIẢNG THƯỜNG
XUYÊN 
CÁC NGÀY TRONG TUẦN VỚI CÁC KHUNG GIỜ TÙY CHỌN.